A gañadora do premio polo CARTEL DA "XIV FESTA DO PEIXE ESPADA" é

Mikaela Rodríguez Martínez do Colexio PP. Somascos.


A gañadora do II CONCURSO DE RELATOS “HOMES E MULLERES DO MAR” é

María Calvar Giráldez de 12 anos de idade,  de Mos (Pontevedra)

co relato "Amores Mariñeiros".


BASES DEL II CONCURSO DE RELATOS "HOMES E MULLERES DO MAR"

II CONCURSO DE RELATOS “HOMES E MULLERES DO MAR”

IDADE

      De 10 a 12 anos.

 

TEMA

      “Homes e mulleres do mar”

 

PARTICIPANTES

            Nenos e nenas de 10 a 12 anos de toda Galicia.

            As persoas premiadas non poderán ser premiadas en dúas edicións consecutivas.

 

MODALIDADE E CATEGORÍAS DOS RELATOS

      Unha única modalidade na que inclúa o idioma Galego.

           Cada participante so poderá presentar un escrito.

           Os traballos presentados terán unha extensión mínima de dous e máxima de seis folios.

           Formato habitual (Arial 11) a dobre espazo e por unha sola cara (en formato papel).

           Deberán ser orixinais e inéditos, polo que non se terán en conta aqueles que se haxan presentado e premiados en outros concursos.

           Os traballos presentados deberán ser de ficción, polo que o xurado non admitirá ensaios ou redacción sobre o tema proposto.

 

ENTREGA DOS RELATOS.

     Os relatos en formato papel presentaranse na oficina da Organización de Palangreiros Guardeses (OR.PA.GU.) na dirección calle Manuel Álvarez, 16 (baixo), C.P.36780 A Guarda (Pontevedra) en horario de 09.00 h a 15.00 horas de luns a venres.

      Os relatos entregaranse en formato papel dentro dun sobre cerrado, POR TRIPLICADO e sen asinar.

      Axuntarase outro sobre cerrado que conterá no seu interior nome e apelidos, idade, dirección, correo electrónico e teléfono do autor.

      No exterior de ambos sobres deberá constar a referencia do concurso “Homes e mulleres do Mar” e titulo da obra.

 

PRAZO DE ADMISIÓN

      Dende o 23 de Febreiro ata o 31 de Maio.

 

PREMIOS

      Outorgarase un premio de unha Tablet e un galardón.

     A entrega de premios farase no marco da XIV Festa do Peixe Espada de A Guarda que se celebrará no último fin de semana do mes de Xullo (28,29 e 30 de Xullo).

 

XURADO

Teremos o honor de contar cos seguintes escritores, que valorarán a orixinalidade que propoñan os relatos presentados, así como un estilo e calidade narrativa.

      Escritora Iria Misa, gañadora do Premio Jules Verne de literatura xuvenil que concede Edicións Xerais coa súa obra Xa non estou aquí.

    Escritora Ledicia Costas, gañadora do Premio Merlín de literatura infantil coa súa obra Escarlatina, a cociñeira defunta, a mesma obra recibiu o premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil no ano 2015 e foi seleccionada para formar parte da prestixiosa Lista de Honor del Ibby en 2016. Coa novela de aventura, Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, obtivo o premio Lazarillo de creación literaria en 2015 e o Premio Fervenzas Literarias pola mellor obra de literatura no 2016. O seu libro Un animal chamado néboa, recibiu o premio Losada Diéguez de creación literaria 2016.

      Escritor Diego Giráldez. Gañou o Premio Literario de relato curto José Saramago en 2010. En 2016 recibiu o primeiro accésit do Premio Modesto R. Figueiredo de narracións breves; en maio dese mesmo ano, resultou gañador do certamen literario Manuel Murguía. Recentemente, o público dos premios galegos Fervenzas literarias elixiuno  mellor autor galego do ano 2016 pola súa obra Galería de saldos que, ademais, foi elixida como o segundo mellor libro de narrativa do ano.

 

FALLO

       Será publicado o día 30 de Xuño do 2017, na páxina web da Organización de Palangreiros Guardeses (http://www.orpagu.com)

 

OBSERVACIÓNS

      Para calquera consulta sobre o concurso ou as súas bases, pode dirixirse a seguinte dirección de correo electrónico: concursorelatosorpagu@gmail.com

      A Organización reservase os dereitos de reprodución gratuíta dos relatos presentados, citando sempre o nome e apelidos do autor ou autora.

    As obras serán validadas pola organización do concurso, reservándose o dereito de non facer públicas aquelas obras que se consideren non adecuadas ao espírito do concurso por diversos motivos, como pode ser por contido ofensivo.

      As obras non premiadas serán arquivadas ou destruídas pola Organización, garantindo así que non se fará ningún uso indebido do seu contido. Se o autor/a o indicase expresamente no momento da inscrición, devolverase a súa copia.

      O feito de participar supón a total aceptación das presentes bases. Así como da decisión do xurado.

      A Organización queda facultada para resolver calquera continxencia non prevista nas bases.

     A Organización de Palangreiros Guardeses, en cumprimento da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, informa que os datos persoais que Vd. nos proporciona, serán incluídos nos ficheiros “Festa do Peixe Espada”, titularidade de esta entidade, que a finalidade e xestionar, difundir e fomentar o interese cultural, gastronómico e social organizado por ORPAGU no ámbito das súas competencias.

 

     Se o desexan poden exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose a oficina de Orpagu en A Guarda, calle Manuel Álvarez, número 16 – baixo. 


CARTEL GANADOR DE LA XIII FESTA DO PEIXE ESPaDA


GANADORA DEL I CONCURSO DE RELATOS "HOMES E MULLERES DO MAR"

La ganadora del I CONCURSO DE RELATOS "HOMES E MULLERES DO MAR, elegida por el jurado es:

 

LARA SUÁREZ-MIRA REIJA, de La Coruña, con su relato "ATA ONDE O CORAZÓN TE ORDENE"

Alumna del Colegio Obradoiro, curso 1º  de la ESO

 

La entrega del premio se realizará  en la "FESTA DO PEIXE ESPADA", que se celebrará el 30 y 31 de Julio, en la explanada del puerto de  A Guarda. 


BASES DEL I CONCURSO DE RELATOS "HOMES E MULLERES DO MAR"

I CONCURSO DE RELATO DA FESTA DO PEIXE ESPADA

 

EDAD

De 10 a 12 años

 

TEMA

"Homes e mulleres do mar".

www.escritores.org

Estaremos encantados de leerte y sumergirnos en tus historias.

 

PARTICIPANTES

Niños de 10 a 12 años de toda Galicia.

Las personas participantes no podrán ser premiadas en dos ediciones consecutivas.

 

MODALIDADES Y CATEGORIAS DE LOS RELATOS

Una única modalidad en la que se incluyen los dos idiomas oficiales en la CCAA de Galicia (gallego y castellano). Cada participante presentará como máximo un escrito.

 

Los trabajos presentados tendrán una extensión máxima de seis folios y mínima de dos. Con formato habitual (arial 11) a doble espacio y por una sola cara (en formato papel). Deberán ser originales e inéditos, por lo que no se tendrán en cuenta aquellos que hayan sido presentados o premiados en otros concursos. Los trabajos presentados deberán ser de ficción, por lo que el jurado no admitirá ensayos o redacciones sobre el tema propuesto.

 

ENTREGA DE LOS RELATOS

Los trabajos en formato papel se presentarán en la oficina de la Organización de Palangreros Guardeses (OR.PA.GU) en la calle Manuel Álvarez nº16, CP 36780, A Guarda en horario de 09:00 a 15:00 horas y de lunes a viernes.

 

Los relatos se entregarán en formato papel dentro de un sobre cerrado, POR TRIPLICADO y sin firma.

 

Se adjuntará además, otro sobre cerrado que contendrá en su interior nombre y apellidos, fotocopia del DNI, edad, dirección, correo electrónico y teléfono de la autora ó autor. En el exterior de ambos sobres se hará constar: la referencia del concurso ("Homes e mulleres do Mar), la edad del autor/a y el título de la obra.

 

Los trabajos en formato electrónico deberán ser enviados a la dirección: comunicacion@orpagu.com haciendo constar en el cuerpo del correo la edad del autor/a,  teléfono y el título de la obra.

 

PLAZO DE ADMISIÓN

Desde el 7 de marzo al 29 de abril de 2016 ambos inclusive.

 

PREMIOS

Se otorgará un premio por valor aproximado de 400 euros

La entrega de premios se realizará en el marco de la fiesta del Pez Espada 2016 que se celebrará el último fin de semana del mes de julio (30 y 31 de julio).

 

JURADO

El jurado estará formado por la escritora y ganadora del premio Xerais de Literatura Infantil, Érica Esmorís, elcoordinador de nuevos proyectos y editor de infantil y juvenil de la editorial Galaxia, Francisco Castro y la escritora y profesora de Filología Hispánica en la UNED, Sonia Mirón. Este jurado valorará la originalidad que proponen los relatos presentados, así como su estilo y calidad narrativa.

 

FALLO

Será publicado durante la segunda quincena del mes de mayo de 2016 en la página web de la Organización de Palangreros Guardeses http://www.orpagu.com/

 

OBSERVACIONES

Para cualquier consulta sobre el concurso ó sus bases puede dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico: comunicacion@orpagu.com

 

La organización se reserva los derechos de reproducción gratuita de los relatos presentados, citando siempre el nombre y apellidos del autor ó autora.

 

Las obras serán validadas por la organización del concurso, reservándose el derecho de no hacer publicas aquellas obras que se consideren no adecuadas al espíritu del concurso por diversos motivos como puede ser por su contenido ofensivo.

 

Las obras no premiadas serán archivadas o destruidas por la Organización garantizando así que no se hará ningún uso indebido de su contenido. Si el autor/a lo indicara expresamente en el momento de la inscripción, se le devolvería su copia.

 

El hecho de participar supone la total aceptación de las presentes bases. Así como de las decisiones del jurado.

 

La organización queda facultada para resolver cualquier contingencia no prevista en las base.

 

La Organización de Palangreros Guardeses, en cumplimento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, informa que los datos personales que Vd. nos proporciona serán incluidos en el fichero “Fiestas Pez Espada” titularidad de esta entidad, cuya finalidad es gestionar, difundir y fomentar el interés cultural, gastronómico o social organizadas por ORPAGU en al ámbito de sus competencias.

Si lo desea puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la oficina de OR.PA.GU en A Guarda, calle Manuel Álvarez nº16.

 

 


ORPAGU convoca el I Concurso de Relatos Homes e Mulleres do Mar

La Organización de Palangreros Guardeses (OR.PA.GU) lanza el I Concurso de Relatos de la Fiesta del Pez Espada que, tras ocho años sin celebrarse, se retomará los próximos 29,30 y 31 de julio.

 

En el marco de la fiesta del pez espada y con el objetivo de promover la pasión por la literatura, OR.PA.GU convoca este primer concurso de relatos para escolares de diez a doce años de edad bajo la temática Hombres y Mujeres del Mar.

 

Los relatos podrán enviarse a la direccion comunicacion@orpagu.com entre los días 8 de marzo y 29 de abril o bien podrán ser entregados en las oficinas de la organización en A Guarda.

 

Los interesados podrán consultar las bases del concurso en la pestaña noticias de la web www.orpagu.com

 

Jurado de lujo

Esta primera edición contará con un prestigioso jurado formado por el escritor y editor de infantil y juvenil de la editorial Galaxia, Francisco Castro; la ganadora del premio Merlin de literatura infantil, Érica Esmorís y la escritora y profesora de literatura en la UNED, Sonia Mirón.

 

Los relatos podrán presentarse en gallego o castellano y deberán tener una extensión mínima de dos folios y máxima de seis folios.

 

El ganador de este primer certamen se llevará una tablet de última generación que se entregará en el marco de la fiesta del Pez Espada en el mes de julio.

 

La Organización de Palangreros Guardeses anima a todos los colegios de Galicia a promover esta actividad y a colaborar en el fomento de la lectura y la escritura que, en esta primera convocatoria, quiere rendir homenaje a los hombres y mujeres que conviven a diario con la mar.

 

 El I Concurso de Relatos de la Fiesta del Pez Espada cuenta con la colaboración del MAGRAMA y el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca.